مشاهده و دانلود جزوه های آموزشی
ما را دنبال کنید

معرق

مُعرّق؛ یعنی عرق آورنده و آن دوایی را نامند که سبب  تلطیف و ترقیق  رطوبات حبس شده زیر پوست شده و آن را از منافذ پوست به بیرون اخراج کند.