ما را دنبال کنید

جشاء

جُشاء یعنی آروغ، باد گلو، بادی که از سیری و نفخ شکم با صدا از گلو برآید. جشاء حامض: آروغ ترش. آروغی که از ترش شدن معده و تخمه شدن شخص برآید.