پیج اینستاگرام طبایع

جشاء

جُشاء یعنی آروغ، باد گلو، بادی که از سیری و نفخ شکم با صدا از گلو برآید.

جشاء حامض: آروغ ترش. آروغی که از ترش شدن معده و تخمه شدن شخص برآید.