پیج اینستاگرام طبایع

طرف

طَرْف یعنی 1) مژه  2) چشم، گوشه چشم  3) بر روی هم نهادن پلک ها