پیج اینستاگرام طبایع
ما را دنبال کنید

طرف

طَرْف یعنی ۱) مژه  ۲) چشم، گوشه چشم  ۳) بر روی هم نهادن پلک ها