پیج اینستاگرام طبایع

مبهی یا مبتهی

مُبتَهی یا مُبَهّی؛ آن چه سبب تولید ریاحِ (باد) لطیف در مجاری اعصاب و عضلاتِ اعضای تناسلی گردیده و محرّک آن باشد و باعث ایجادِ ماده منی گردد. مانند انواع لبوب.

(طب قدیم) ویژگی هر دارویی که نیروی جنسی را افزایش دهد.