پیج اینستاگرام طبایع

فزع

فَزَع در لغت به معنای ترس، لرز، بیم، ترسیدن، فریاد خواستن، استغاثه و در اصطلاح طب سنتی به معنای حرکت روح به سوی داخل بدن به خاطر ترس از چیزی