فرصتی بسیار مناسب برای صاحبان کسب‌وکار
ما را دنبال کنید

قحل

قَحِل یعنی پیر خشک اندام، پوست بر استخوان خشک شده، خشک گردیدن پوست بر استخوان، خشک اندام گردیدن.