پیج اینستاگرام طبایع

ترهل

تَرهُّل یعنی نرم گوشت شدن و نرم شدن عضو، نرمی و سستی گوشت بدن. نفاخی (بادی) که عارض می‌شود در اطراف و در اعضاء کم خون، به دلیل غلبه بلغم رقیق و ضعف هضم آن.