پیج اینستاگرام طبایع

تکلیس

تکلیس در اصطلاح طب سنتی به معنی ساروج کردن، سوختن و سیراب نمودن و بهره برداشتن آمده است و مراد از آن مهیا ساختن بعضی ادویه به جهت نفوذ و سرعت تأثیر و رفع کردن ثقل و کثافت آن خواه به احراق باشد و یا به عمل دیگر.

حکیم محمد حسین عقیلی علوی خراسانی در ابتدای کتاب مخزن الادویه در تعریف تکلیس گفته است هر آنچه که قابل ساییدن نباشد و با حرارت بتوان کاری کرد تا قابل ساییدن باشد.