پیج اینستاگرام طبایع
ما را دنبال کنید

انخلاع

اِنخِلاع؛ یعنی برکنده شدن؛ از جای درآمدن، در رفتن عضوی از جای خود. از جای درآمدن کتف