پیج اینستاگرام طبایع
ما را دنبال کنید

ملطف

رقیق کننده،  دوایی است که به واسطه ی تحلیل و حرارت معتدل، قوام خلط را رقیق گرداند. مانند زوفا، حاشا و بابونه