پیج اینستاگرام طبایع

دمعه

دَمعه جمع دمع، به معنای اشک چشم و بیماری است که باعث می‌شود چشم بیمار همیشه تر باشد خواه از آن رطوبتی تراوش بکند یا نکند.

دمعه علتی است که پیوسته بی‌گریه و بی مراد از چشم اشک می‌آید و این علت بعضی را لازم باشد و بعضی را عارض، اما آنچه لازم باشد دو گونه باشد یکی مادرزادی و یکی به واسطه دستکاری [یعنی جراحی] باشد و آنچه عارض باشد آن هم بر دو گونه است یکی آنکه به واسطه بیماری باشد مانند آماس دماغ و آماس های ناشی از تب های عفونی گرم و خونی و گاه به علت تمدد باشد، دوم آنکه بسبب نقصان گوشت گوشه چشم پدید آمده است و سبب این نقصان در برخی افراد بسیار کشیدن داروهای تیز بر چشم باشد و و در برخی پاک کردن چشم با دستمال زبر و یا مالیدن زیاد آن است.