پیج اینستاگرام طبایع

کرب

کَرب یعنی اندوه خفه کننده، اضطراب، دشوار و سخت گردیدن غم برکسی و اندوهگین کردن او. غمی که نفس را عارض گردد و جمع آن کروب است. اگر این غم با صفرا آمیخته باشد در فارسی به آن تاسه و تلواسه گویند.