پیج اینستاگرام طبایع

کوفت

کوفت یعنی سیفلیس، ضربت، کوبش، آزار، اذیت، صدمه و مقصود آسیب و آزار و ضربی باشد که از سنگ و چوب و مشت و لگد و امثال آن به کسی رسد، همچنین به معنی کوفته شدن اعضا، ماندگی و واماندگی تن از کار و تعب بدنی.

کوفت و روفت:کوفتگی و آسیب دیدگی

کوفت خوردن: آسیب و آزار و صدمه دیدن