پیج اینستاگرام طبایع
ما را دنبال کنید

مسهل

مُسهِل؛ یعنی اسهال آور، شکم نرم کننده، هر چه سبب اخراج فضولات اعضای بدن از طریق امعاء (روده ها) کند.

دوائی که رطوبات عروق و اعضاء دیگر را بسوی امعاء کشد و از براز (مدفوع) بیرون کند. (یادداشت مرحوم دهخدا).

داروﻫﺎی ﻣﺴﻬﻞ و ادرارآور در اﻛﺜﺮ ﺣﺎﻻت ﻛﻨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ دارﻧﺪ. داروی ادرارآور ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺗﻪﻧﺸﻴﻦ را میﺧﺸﻜﺎﻧﺪ و داروی مسهل ﺑﻮل را ﻛﺎﻫﺶ می‌دﻫﺪ.