پیج اینستاگرام طبایع

مسهل

مُسهِل؛ یعنی اسهال آور، شکم نرم کننده، هر چه سبب اخراج فضولات اعضای بدن از طریق امعاء (روده ها) کند.

دوائی که رطوبات عروق و اعضاء دیگر را بسوی امعاء کشد و از براز (مدفوع) بیرون کند. (یادداشت مرحوم دهخدا).

داروﻫﺎی ﻣﺴﻬﻞ و ادرارآور در اﻛﺜﺮ ﺣﺎﻻت ﻛﻨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ دارﻧﺪ. داروی ادرارآور ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺗﻪﻧﺸﻴﻦ را میﺧﺸﻜﺎﻧﺪ و داروی مسهل ﺑﻮل را ﻛﺎﻫﺶ می‌دﻫﺪ.