پیج اینستاگرام طبایع

مخشن

مُخَشِّن، زبری بخش، دوایی جالی (پاک کننده) است برای اعضای متین القوام مانند استخوان و غضروف. این اعضا پس از مداوا به جالی و نابودی رطوبات، سطحی خشن پیدا می کنند.

دارویی را ﮔﻮﻳﻨﺪ ﻛﻪ ﺳﻄﺢ اﻧﺪام را ﻧﺎﻫﻤﻮار میﻧﻤﺎﻳﺪ ﺑﺮخی را ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ و بعضی را ﭘﺴﺖﺗﺮ میﻛﻨﺪ ﭼﻨﻴﻦدارویی از ﺳﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺧﺎرج ﻧﻴﺴﺖ (ﺑﻪ ﺳﻪ ﺷﻜﻞ اﻳﻦ ﻛﺎر را اﻧﺠﺎم می‌دﻫﺪ) :

 اﻟﻒ) ﻳﺎ ﮔﻮﻫﺮش ﻣﺘﺮاﻛﻢ و ﺑﺴﻴﺎر ﻗﺎﺑﺾ اﺳﺖ.

 ب) ﻳﺎ ﮔﻮﻫﺮش ﻟﻄﻴﻒ اﺳﺖ ولی ﺑﺴﻴﺎر ﺗﻨﺪﻣﺰه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮﻧﺪگی و ﻫﻤﻮاری را از ﺑﻴﻦ میﺑﺮد.

 ج) ﻳﺎ اﻳﻦﻛﻪ اﻧﺪامی ﻛﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ دارو زﺑﺮ میﺷﻮد ﺳﻄﺢ آن در اﺻﻞ زﺑﺮ ﺑﻮده، رﻃﻮبتی ﭼﺴﺒﻨﺪه ﺑﺮ آن روی آورده و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﺮضی ﻫﻤﻮار ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ، داروی زﺑﺮ ﻛﻨﻨﺪه آن رﻃﻮﺑﺖ ﭼﺴﺒﻨﺪه را ﻛﻪ ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ و ﻋﺮضی اﺳﺖ از ﺑﻴﻦ میﺑﺮد و اﻧﺪام ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ اﺻلی ﺧﻮﻳﺶ ﺑﺎز میﮔﺮدد ﻛﻪ اصلی زﺑﺮی ﻧﺎﻫﻤﻮاری اﺟﺰاء ﺑﻮده اﺳﺖ از داروی زﺑﺮی ﺑﺨﺶ (ِاﻛﻠﻴﻞ الملک)  را ﻧﺎم میﺑﺮﻳﻢ. اﻳﻦ دارو ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﻮان و ﻏﻀﺮوف را زﺑﺮی می‌دﻫﺪ و ﺗﺎﺛﻴﺮ آن در زﺑﺮ ﻛﻨﻨﺪگی ﭘﻮﺳﺖ ﻛﻢ اﺳﺖ.