پیج اینستاگرام طبایع

دُمل

دُمل یعنی 1) دانه های بزرگ، دموی، صنوبری شکل و سرخ رنگ که در بدن به وجود آید؛ در ابتدای ظهور درد کرده و بعد از پخته شدن باز می‌شوند 2)زخمی که روی پوست بدن پدیدار شود و از آن خونابه و چرک آید، آبسه. دمل به طور معمول، برآمدگی سطحی ای است که با تجمع ترشحات بدن، چرک یا خون در زیر پوست همراه است.

دمل از جنس خراج (دانه و جوش روی پوست بدن) است و سبب آن بد گواریدن طعام باشد و حرکت ها و ریاضت ها که بر امتلا کنند. (ذخیره خوارزمشاهی).