پیج اینستاگرام طبایع
ما را دنبال کنید

ایلاوس

ایلاوُس نوعی از قولنج است که درروده های باریک باشد. (ابن سینا، ۱۳۷۰: ۳ (۳) ۴۸) یکی از انواع سخت قولنج است و معنیِ این کلمه «خدا رحم کن» است و آن را بیماریِ «پناه برخدا» نامند.» (ابن هندو، ۱۳۶۸: ۱۲۸؛ نیز نگ. جرجانی، ۱۳۵۵: ۵۰۴، س ۳۰؛ ابن جزله، ۱۳۸۲: ۵۸). این واژه، از یونانی وارد متون طبی فارسی شده است.

انسداد روده ها در نتیجه یک آماس، قولنج روده ای. (فرهنگ فارسی معین)