پیج اینستاگرام طبایع

ایلاوس

ایلاوُس نوعی از قولنج است که درروده های باریک باشد. (ابن سینا، 1370: 3 (3) 48) یکی از انواع سخت قولنج است و معنیِ این کلمه «خدا رحم کن» است و آن را بیماریِ «پناه برخدا» نامند.» (ابن هندو، 1368: 128؛ نیز نگ. جرجانی، 1355: 504، س 30؛ ابن جزله، 1382: 58). این واژه، از یونانی وارد متون طبی فارسی شده است.

انسداد روده ها در نتیجه یک آماس، قولنج روده ای. (فرهنگ فارسی معین)