عضویت در صفحه اینستاگرام طبایع
ما را دنبال کنید

فاتر

فاتر به معنی سست. زبون. ناتوان است. آب (ماء) فاتر: آب نیمه گرم خاطر فاتر: کندهوش، کم ادراک طَرْف فاتر؛ چشمی که حدت نظر نداشته باشد. فاتر شدن: بر آمدن، بالا آمدن فاتر کردن: دور کردن، ازاله