پیج اینستاگرام طبایع

فاتر

فاتر به معنی سست. زبون. ناتوان است.

آب (ماء) فاتر: آب نیمه گرم

خاطر فاتر: کندهوش، کم ادراک

طَرْف فاتر؛ چشمی که حدت نظر نداشته باشد.

فاتر شدن: بر آمدن، بالا آمدن

فاتر کردن: دور کردن، ازاله