پیج اینستاگرام طبایع

بخور

1) هر ماده خوشبویی که در آتش ریزند و بوی خوش دهد. جمع : ابخره بخورات. 2) هر دارویی که جوشانده و بخار آن را فرد مریض استشمام یا استنشاق کند. 3) بخار آب گرم یا داروی جوشانده که برای مرطوب کردن و ضدعفونی کردن هوا مورد استفاده قرار گیرد. 4)  صمغ درخت روم که بخور آن خوشبو است.