پیج اینستاگرام طبایع

رض

رَض در اصطلاح طب سنتی دارای دو معناست 1) خرد شدن، شکستن و کوفته شدن غضروف  2)خرمای کوفته ای که هسته آن را جدا کرده و به شیر آغشته نمایند.

در تداول طب قدیم، رَض، تفرق الاتصالی است که بر میان عضله افتد و استخوان خردشده باشد. (از ذخیره خوارزمشاهی)؛ آنچه (= تفرق الاتصال که) از گوشت و پوست اندر گذرد و به استخوان رسد، باشد که استخوان به دو پاره شود و باشد که خرد شود.

رض اذُن ُ: انکسار اذن، تفرق اتصال (خردشدگی و کوفتگی) غضروف گوش

رض انف: انکسار الانف، جداشدن اتصال غضروف بینی بدون قطع از مسیر مجاز خود، کوفتگی و شکستگی غضروف بینی