فرصتی بسیار مناسب برای صاحبان کسب‌وکار
ما را دنبال کنید

غباوت

غَباوت به معنی کند ذهن شدن، ابله شدن، کندفهمی، احمق شدن، کودن شدن، کودنی، کم هوشی، کند ذهنی، کند فهمی، احمقی، نادانی و غفلت است.