پیج اینستاگرام طبایع

غباوت

غَباوت به معنی کند ذهن شدن، ابله شدن، کندفهمی، احمق شدن، کودن شدن، کودنی، کم هوشی، کند ذهنی، کند فهمی، احمقی، نادانی و غفلت است.