ما را دنبال کنید

اغراس

مخاط پوشاننده مجرای گوارش را اغراس گویند.