پیج اینستاگرام طبایع

اغراس

مخاط پوشاننده مجرای گوارش را اغراس گویند.