پیج اینستاگرام طبایع
ما را دنبال کنید

استرخاء جفن

سستی در پلک بالایی چشم، علت آن غلبه رطوبت بر این عضو است.

استرخاء جفن در اصطلاح، سستی و آویخته شدن پلک یا پلک های بالایی است که باز کردن و بالا رفتن آن به دشواری صورت می پذیرد.

اسباب کلی این بیماری می تواند موارد زیر باشد:

۱) ریزش رطوبت در اعصاب پلک

۲) عوارض بیماری هایی همچون: لقوه (بیماری کجی لب ودهان و فک) / رمد (التهاب چشمی) / فالج (بیماری فلج) / قطع وتر حامل پلک

۳) به نظر بعضی سستی پلک در حقیقت ورمی است که عارض عضله پیشانی می شود.

۴) تقدم استعمال مرطبات