پیج اینستاگرام طبایع

استرخاء جفن

سستی در پلک بالایی چشم، علت آن غلبه رطوبت بر این عضو است.

استرخاء جفن در اصطلاح، سستی و آویخته شدن پلک یا پلک های بالایی است که باز کردن و بالا رفتن آن به دشواری صورت می پذیرد.

اسباب کلی این بیماری می تواند موارد زیر باشد:

1) ریزش رطوبت در اعصاب پلک

2) عوارض بیماری هایی همچون: لقوه (بیماری کجی لب ودهان و فک) / رمد (التهاب چشمی) / فالج (بیماری فلج) / قطع وتر حامل پلک

3) به نظر بعضی سستی پلک در حقیقت ورمی است که عارض عضله پیشانی می شود.

4) تقدم استعمال مرطبات