پیج اینستاگرام طبایع

ناسور (ناصور)

ناسور یا ناصور یعنی جراحت، جرح، زخم و در اصطلاح طب مقصود  1) زخمی است که در نواحی مختلف خارجی بدن از قبیل پوست، گوشه چشم، بُن دندان، مقعد و غیره ظاهر گردد، معمولاً این کانون های چرکی که زیر بافتها قرار دارد به خارج سر باز می‌کند 2) زخمی که به سختی درمان شده یا غیر قابل علاج است، جراحتی التیام ناپذیر؛ نواصیر، جمع ناصور 3) زخمی که آب کشیده و عفونی شده باشد 4) هر زخمی که در هر عضوی کهنه شود و چال بیفتد و از آن چرکاب بیرون آید 5)عضوی که صدمه ببیند و پس از بهبود حساس باشد یا زخمی که التیام یابد ولی آثارش باقی ماند.