پیج اینستاگرام طبایع
ما را دنبال کنید

تهبج

آماسیدن، تورم، باد کردگی؛ ورمی که هنگام لمس دست به موضع ورم، نرمی احساس شود. در واقع مقصود از تَهَبُّج آن است که باد در اندامی منتشر شده و ماده ورم با بخار مخلوط شود.