پیج اینستاگرام طبایع

عطسه (عطاس)

عطسه از مصدر عطس و عُطاس یعنی حرکتی که بر اثر سرماخوردگی یا هر نوع تحریک بینی  هوا به شدت و با صدا از دهان و تجاویف بینی خارج شود.

حرکتی خاص در دماغ برای رفع خلط یا شی دیگر که به آن از داخل یا خارج و از راه بینی و دهان رسیده است.