پیج اینستاگرام طبایع

ملحم

مُلَحِّم؛ یعنی گوشت آور _ ترمیم کننده، آن چه به سبب تخفیفِ لطیف و تعدیل، مزاج خونی که وارد موضع جراحت شده را منعقد ساخته و استحاله به گوشت کند و به آن، منبت اللّحم نیز گویند.