پیج اینستاگرام طبایع

خلل و فرج

منافذ و سوراخ های ریز بدن را در اصطلاح طب، خلل و فرج گویند.