پیج اینستاگرام طبایع
ما را دنبال کنید

قیح

چرکی غلیظ و ریزان که از قرحه (جراحت) بیرون آید و مخلوط به خون نباشد را در اصطلاح طب، قیح گویند.