پیج اینستاگرام طبایع

دم طمث

دم طمث در اصطلاح طب سنتی یعنی دم الحیض: خون حیض، خون پریود