پیج اینستاگرام طبایع

شوایب (شوائب)

شوایب یا شوائب جمه شائبه به معنی آلودگی هاست.