پیج اینستاگرام طبایع

اکباد

جمع کبد، جگرها ؛ کبد انسان که در اطراف راست شکم قرار دارد.