پیج اینستاگرام طبایع
ما را دنبال کنید

ذیابیطس

ذَیابیطُس، معرب دولاب، مرض قند، دیابت، بیماری است که با نشانی های ازدیاد ادرار، تشنگی، گرسنگی، از دست دادن وزن و سرانجام اغما مشخص می شود و در آن میزان قند خون و ادرار زیادتر از حد طبیعی است و علت کمبود انسولین یعنی هورمونی است که سوخت و ساز و ذخیره مواد قندی را در بدن تنظیم می‌کند.

بیماری که مبتلای آن همیشه تشنه می باشد و هر چه آب بیاشامد سیراب نگردد و از طرفی با سرعت و با اراده بول نماید و بول آن بی تغییر دفع گردد.