پیج اینستاگرام طبایع
ما را دنبال کنید

غب

غِب در اصطلاح طب یعنی ۱) تب نوبه ای که یک روز در میان عارض شود و آن را حمای مثلثه نیز نامند. و این همان نوبه سه یک است.

مؤلف ذخیره خوارزمشاهی معتقد است اگر خلط صفرایی باشد، یک روز تب آید و دیگر روز نه و این تب را تب غب گویند. و نیز گفته است: تب غب غیر خالصه است از بهر آنکه این تب از دو خلط باشد که آمیخته گردد.

حمی الغب: تب غب و آن تب صفراوی است که ماده آن در خارج عروق مانند فرج اعضاء و معده و کبد تعفن ایجاد کند.