پیج اینستاگرام طبایع

مجمد

مُجَمِد یعنی منجمد کننده، بسته کننده، چیزی رقیق که از سردی بسته شده باشد و در اصطلاح طب داویی را گویند که ضد محلل باشد  که به سبب قوت و سرما و قابض بودن خود، اخلاط و رطوبات را منجمد گرداند مانند بذرالبنج و نشاسته