مشاهده و دانلود جزوه های آموزشی
ما را دنبال کنید

شکوک

شکوک یعنی عفص، گس، گلوگیر، سلوک. آنچه گس مزه و ناخوش بوده و پوست دهان را فراز هم کشد. هرچه ترش است و هرچه شکوک است همه سرد باشد (ذخیره خوارزمشاهی)