پیج اینستاگرام طبایع

رطوبات غریزیه (رطوبت غریزی)

رطوبات غریزیه عبارت است از جسمی رطوبی و سیال که نسبت آن به حرارت غریزیه مانند نسبت روغن باشد به چراغ (از کشاف اصطلاحات الفنون).