فرصتی بسیار مناسب برای صاحبان کسب‌وکار
ما را دنبال کنید

مسکر

مُسکِر؛ هر چه مستی آورد، اعم از آن که با تفریح باشد یا نباشد.