پیج اینستاگرام طبایع
ما را دنبال کنید

بثور لبنیه

دانه های سفید ریز که در صورت و بینی ظاهر می‌شود و شبیه به نقطه های شیر چکیده شده روی عضو است و چون آن را فشار دهند از آن چیزی شبیه به شیر منجمد و روغن غلیظ بیرون می‌آید.