پیج اینستاگرام طبایع

زعر

زَعَر در لغت یعنی پراکنده شدن و در اصطلاح طب یعنی کم شدن و پراکنده گردیدن مو، موی تنک و پریشان.