مشاهده و دانلود جزوه های آموزشی
ما را دنبال کنید

زعر

زَعَر در لغت یعنی پراکنده شدن و در اصطلاح طب یعنی کم شدن و پراکنده گردیدن مو، موی تنک و پریشان.