پیج اینستاگرام طبایع

تعلیق

تعلیق به معنای آویختن چیزی به گردن و سایر اعضا یا درآویختن چیزی به چیز دیگر است.