پیج اینستاگرام طبایع

جرب

جَرَب که به نام های پریون، گری، گال نیز شناخته می‌شود، نوعی بیماری پوستی واگیردار است که باعث سوزش و خارش پوست بدن و پیدا شدن جوش های بسیار ریز روی پوست می شود که در ابتدا سرخ هستند و گاهی چرک می کنند. دلیل این بیماری از نگاه طب سنتی، اخلاط عفونی فاسدی است که طبیعتاً به بیرون دفع می‌شوند.

انواع جرب

  • جرب یابس (جرب خشک): دانه های بسیار ریز پیوسته بر روی پوست بدن با خارش بسیار و بدون چرک.
  • جرب رطب (جرب تر): دانه های و جوش های بسیار ریزی که چرک کنند و از آن رطوبات لزج و چرکاب رقیق دفع گردد.

جرب اجفان (جرب العین): جرب و خارش چشم،خشونت و بیماریی است که داخل پلک چشم پدیدار شود و چهار نوع می‌باشد و در هر چهار نوع همراه جریان اشک، چرک از چشم می آید.

جرب الکلیه (جرب کلیه): دانه ها و جوش های کوچکی است که عارض کلیه می‌شود.

جرب مثانه: جرب و خارش در مثانه به دلیل اخلاط و فضولات گرم و شور.