پیج اینستاگرام طبایع

دوار

دوار گیج خوردن و چرخیدن سر به هر علتی است. بیماری که شخص مبتلا فکر می‌کند تمامی اشیاء به دور او می‌گردند و بدن و سر او نیز در گردشند و وی قدرت ثابت نگه داشتن خود را ندارد.

نام بیماریی که در آن بیمار پیرامون خود را گردان بیند و چشم او سیاهی کند و ایستادن نتواند و چون بایستد بیفتد؛ که به فارسی آنرا سرگردا و سرگیجه گویند.