پیج اینستاگرام طبایع

مفجج

مُفجِج در اصطلاح طب یعنی خام کننده، خام و ناپخته دارنده و در مقابل منضج و هاضم است. دوایی که به قوت سرما و یبوست خود عمل حرارت غریزی را باطل گرداند و نیز اخلاط را خام و هضم را ناقص سازد، مانند ضماد خارجی بزرقطونا