پیج اینستاگرام طبایع

استرخاء

سستی اعضاء، مرضی که حرکت عضله اعصاب ضعیف و سست می‌گردد و نیز از تحریک عضو عاجز می‌شود. فرق آن با فالج این است که فالج، استرخای حادث شده در یک قسمت بدن است (فلج نیمی از بدن را سست و بی حرکت می‌کند) ولی استرخاء مخصوص به عضو است.

استرخاء فالج است در حالتی که درعضوی از بدن نه در یک نیمۀ آن (محمد بن یوسف هروی، 1387: 31) «سبب هایی که شکل اندام ها را تباه کند، ده نوع است: … پنجم انواع بیماری ها چون تشنج و تمدد و لقوه و جذام و استرخاء» (عک، ص106، س 22/مح، ج1، ص260، س20) استرخاء ممکن است از عوارض سکته باشد؛

استرخاء آن است که حرکت یکی از اعضای بدن ناقص شده، و یا از بین برود. گاهی عضو دارای حس بوده ولی حرکت وجود ندارد. این بیماری به نوع گرفتاری عضو بستگی دارد که دو علت دارد؛ محیطی و مرکزی. اگر محیطی باشد مربوط به اعصاب نخاع شوکی و اگر مرکزی باشد مربوط به اعصاب خواهد بود.

استرخاءِ پلک: فلجی پلک چشم،بیرون زدن پلک