ما را دنبال کنید

داروی لطیف

داروی ﻟﻄﻴﻒ ﻋﺒﺎرت از دارویی اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮﮔﺎه ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻧﻴﺮوی طبیعی ﺟﺴﻢ ﻣﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ، ﺑﻪ اﺟﺰای ﺑﺴﻴﺎر رﻳﺰ ﺗﻘﺴﻴﻢ میﺷﻮد و در ﺑﺪن ﭘﺨﺶ میﮔﺮدد. ﻣﺎﻧﻨﺪ زﻋﻔﺮان و دارﭼﻴﻦ. ﭼﻨﻴﻦ دارویی در ﻫﻤﻪ ﺣﺎﻻت ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺎﻓﻊ اﺳﺖ، حتی ﺧﺸﻜﺎﻧﻴﺪن ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ آن حتی اﮔﺮ ﻫﻴﭻ ﮔﺰﻧﺪگی از آن ﺣﺲ ﻧﺸﻮد ﺑﺎ اﺛﺮ داروی ﺑﺴﻴﺎر ﺳﻮزﻧﺎک و ﻗﻮی ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ.