پیج اینستاگرام طبایع
ما را دنبال کنید

داروی لطیف

داروی ﻟﻄﻴﻒ ﻋﺒﺎرت از دارویی اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮﮔﺎه ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻧﻴﺮوی طبیعی ﺟﺴﻢ ﻣﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ، ﺑﻪ اﺟﺰای ﺑﺴﻴﺎر رﻳﺰ ﺗﻘﺴﻴﻢ میﺷﻮد و در ﺑﺪن ﭘﺨﺶ میﮔﺮدد. ﻣﺎﻧﻨﺪ زﻋﻔﺮان و دارﭼﻴﻦ. ﭼﻨﻴﻦ دارویی در ﻫﻤﻪ ﺣﺎﻻت ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺎﻓﻊ اﺳﺖ، حتی ﺧﺸﻜﺎﻧﻴﺪن ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ آن حتی اﮔﺮ ﻫﻴﭻ ﮔﺰﻧﺪگی از آن ﺣﺲ ﻧﺸﻮد ﺑﺎ اﺛﺮ داروی ﺑﺴﻴﺎر ﺳﻮزﻧﺎک و ﻗﻮی ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ.