پیج اینستاگرام طبایع

مصلح

مُصلِح یعنی اصلاح کننده، آن چه اصلاحِ حال خوردنی ها و نوشیدنی ها را نماید. اعم از آن که رفع ضررِ آن کند، یا کمک به کارکِرد آن نماید، یا سببِ حفظ قوّت، یا کاهشِ حدّت آن کند، یا کمک کار ماده برای وصول آن به اعضاء گردد. [تحفه ی حکیم مومن، فصل اول و فصل پنجم]

موافق و مناسب بدن و مزاج. (ناظم الاطباء).

در ادویه، دارویی که با داروی دیگر یار کنند تا مضرات داروی اولین ببرد. کم کننده یا برنده زیان دارویی، به عنوان مثال مصلح پمیر، گردو است.