پیج اینستاگرام طبایع

بشع

طعام بدمزه حلق سوز را بَشِع گویند، طعامی کریه که در آن خشکی و تلخی باشد مانند مزه اهلیلج.