عضویت در صفحه اینستاگرام طبایع
ما را دنبال کنید

بشع

طعام بدمزه حلق سوز را بَشِع گویند، طعامی کریه که در آن خشکی و تلخی باشد مانند مزه اهلیلج.