پیج اینستاگرام طبایع

باصره

چشم، دیده، عین، قوت بینایی

فوه باصره: قوه بینایی که یکی از قوای پنجگانه ظاهر باشد. حس باصره یا بینایی ما را از نور و رنگ آگهی می‌دهد و مهمترین و کاملترین حواس است . اندام این حس، چشم یا اگر بخواهیم دقیقتر بگوییم قسمت مؤخر چشم است که شبکه نام دارد.