پیج اینستاگرام طبایع
ما را دنبال کنید

فک اعلی

 آرواره فوقانی از سیزده استخوان به وجود آمده که یک زوج استخوان فک اعلی دو تا از آن سیزده استخوان است.

استخوانی است زوج که در طرفین صورت قرار گرفته و دارای یک زایده هرمی است که با استخوان گونه‌یی مفصل می‌شود و برجستگی صورت را تشکیل می‌دهد و زایده دیگری نیز دارد که به طرف داخل آمده و به نام زایده کامی موسوم است و درتشکیل سقف دهان و زیر بینی شرکت دارد. همین زایده کامی است که در قسمت جلو و پایین آن حفره های دندانی فک اعلی قرار دارند. سطح خارجی فک اعلی، مجاور عضلات صورت و پوست است و سطح داخلی جزء جدار خارجی حفره بینی است. در داخل این استخوان حفره بزرگی دیده می‌شود به نام سینوس فک که سوراخ آن در حفره بینی باز می‌شود با وجود آنکه استخوان فک اعلی جزوی از آرواره بالایی است گاهی هم خود آن را آرواره بالایی نامند.